Share Info

BECN logoBECN Share General Info

Coins to new masternode: 4,301.66 BECN

Total staking rewards: 0.20 BECN

BECN masternode collateral: 10,000 BECN

Fee from masternode rewards: 30 %

Share System Quick Description
  • You start earning rewards as soon as you make an deposit (If there is at least one masternode running).
  • Masternode rewards get automatically reinvested to your deposit amount.
  • Your deposit will show in system once it reaches 25 confirmations.
  • Do not mine directly to your deposit address, Ihostmn is not responsible any loss of coins while doing so.
  • We reserve the right to send the coins invested in shared masternodes back to your withdrawal address without any prior notice, because of this make sure that your withdrawal address is always up to date and is preferably address from your local wallet.
  • Deposits under minimal deposit amount are lost, minimal deposit amount is: 1.00000000 BECN
  • Withdrawals are mostly instant, sometimes when there are multiple withdrawals in queue it can take from few minutes to few hours, depending on block time and withdrawals in queue.
  • We take 30 % fee from masternode rewards, which is used for server hosting fees and masternode managment.

All Share Deposits

Total deposited: 1,585,698.33 BECN
Withdrawal Address Amount Earned Share
bYoeWWThtomdB3qQFh2H9C4Ct2JpEKR9pV
22,280.64 BECN 27,488.84 BECN 1.41 %
bbjqFM9taY5GuXC6MLZZKY9ybjKJkMGZ8a
27,150.75 BECN 38,145.58 BECN 1.71 %
bEBpvs3aDFtJqGVESueZD3CRa3aXbJc11X
1,037.28 BECN 18,428.06 BECN 0.07 %
bKLPoFDKxYumUhXBPqUvCVWXJfMS47y5JS
3,018.48 BECN 5,844.25 BECN 0.19 %
bYKvnVX6k7xyCwZybY1SnhivEg63NiYqLL
2.20 BECN 9,163.25 BECN 0 %
bLZT9ZKxByf8kBtQpWmBTPK8gADzS2FQbT
4,491.74 BECN 4,360.50 BECN 0.28 %
bEUzKgepAHAALM6cpGWKPTDz87XmF23sAh
4,015.59 BECN 8,993.66 BECN 0.25 %
bQcJH9gZZLzegVpui6EZoQiBvd9N5YnQbM
5.65 BECN 5.48 BECN 0 %
bMyg7WfjgptUe8w9ULufQ2f8eucUaBhzgB
2,539.74 BECN 7,633.41 BECN 0.16 %
bFdyM5B5H46uFWx8veyWcXyy5w1xSFBSTt
18.74 BECN 52.10 BECN 0 %
bEZcfepHjDrJQGvkqtF15ZC8pGhoVWLdDV
17,054.80 BECN 17,119.41 BECN 1.08 %
bbXiXoQA7B3Z62VwL33cnKRBHu8orm9Cs3
1,756.81 BECN 1,701.74 BECN 0.11 %
bF63nGEPTqPVqvW2wwikir5bEZztNd3fJM
466.45 BECN 2,772.03 BECN 0.03 %
bawo5MspaEjX2FhorAdB5ph856jBMm4zxt
3,399.11 BECN 3,260.28 BECN 0.21 %
bN9zmhn9gzJ1VYqeDksdZrJvumSYEdEYdp
19,609.03 BECN 25,949.24 BECN 1.24 %
bEP2LUM13Kd1g9YCBZmNSVUdyuW89bFDXh
157,096.71 BECN 160,715.23 BECN 9.91 %
bFytH9FNs6WHRqXGoW8jMdwPZatUtkDhKT
140,293.46 BECN 154,426.55 BECN 8.85 %
bJ44cFYdpho9wPZxopnJWtPzegfGkFwwrk
11.65 BECN 19.47 BECN 0 %
bUJcisD37M2h5br4ES6tWqnqViDK1FsYQd
4.40 BECN 195.40 BECN 0 %
bDn7L6JLm2EXMQkMhxqhsJMn9T9ov9oHgx
3.03 BECN 22.11 BECN 0 %
bHKB37Gqdx2x5GhhG5mvNXn9XMDXeVUHwn
58,077.10 BECN 45,743.17 BECN 3.66 %
bVmUnyfaz7hNnuBZnkyivZPYGthXmovjrh
128.09 BECN 220.53 BECN 0.01 %
bRL8dPDF4YkTawi9fz4C9RBWsjWKeKPPgW
1.53 BECN 7,308.02 BECN 0 %
bKnnteD85qS33eBCt9dLkN6EPmoKnL6u7y
2,289.38 BECN 1,939.40 BECN 0.14 %
bKSNT2LUoERJzr5bbbf2he968KVgufQYax
1,170.24 BECN 1,106.36 BECN 0.07 %
bS8xq2vts21PwAf94iZ94WaBR4UTPHwk1g
0.69 BECN 18,951.31 BECN 0 %
bHSubxYs4tTEA79Sfp8uiUNKNGz8gW93aD
2,982.84 BECN 1,730.77 BECN 0.19 %
bSoxhm7VRL6CEWH6PjFYBYjztfq1DceHcz
0.62 BECN 167.04 BECN 0 %
bQhnndiwRJxRdtNZUftFHdGVSVtSi825MA
636.14 BECN 598.04 BECN 0.04 %
bTUeiYypCimLhUmMpCCGEQCKnComjfBgZy
0.96 BECN 196.08 BECN 0 %
bDb1F4qTHbgQcBMYGQjPvDxbpipqu3kSyp
7,891.45 BECN 24,716.45 BECN 0.5 %
bNU4rNDqBcUimkdqZ1neyXEvT1UoHmm3dY
7.05 BECN 7.05 BECN 0 %
bbCUVXyE2UNHK6wBvVwcodyftHxwzwjCur
22,471.57 BECN 12,990.21 BECN 1.42 %
bGtN5JQuvc6mfJY8eYzj1YH1EekE9HDWmQ
11,777.51 BECN 9,554.57 BECN 0.74 %
bHRTDewtDqaxdkxri54qavZt5HRdnpQXTa
29.76 BECN 1,574.76 BECN 0 %
bWxA3nsdCpdB5Kn73Jd2V3n67P65KREjts
5,339.01 BECN 4,509.15 BECN 0.34 %
bV7ioXA4Rub4223DPk6d3YBLanmQESTvup
2,733.67 BECN 259.72 BECN 0.17 %
bTnz8xwSNNWEqPgCBKbtV6WisdAow8xrB4
0.87 BECN 651.72 BECN 0 %
bb1DJNdKbt67iZFuUDbEBmi6KDAJYyuTPC
826.67 BECN 768.04 BECN 0.05 %
bQSbpwJb4FtgoH7UyfMR6VDtg9DezNgEdT
339.89 BECN 721.99 BECN 0.02 %
bLD1VBBV4VNDnKZoQsP55nbf5PBtePA5P7
1,611.17 BECN 2,166.76 BECN 0.1 %
bRiWtijP9qc4hkpHty4TM7VGbiYEw3XFQ9
0.11 BECN 273.41 BECN 0 %
bSF9AQre75Ud64C6peGtfcHFx2PVR3SCpU
5,304.45 BECN 6,525.76 BECN 0.33 %
bFxXDfTACL9SSXB2MJmvsnWPxrZdHB2FP6
0.05 BECN 3.19 BECN 0 %
bXLfC8Trp4waNz1RJzLdndVe8BKon9bunN
1,517.27 BECN 13,677.69 BECN 0.1 %
bc41gHxE55hDzbYcbLeDKecakarmmpp1EJ
40.59 BECN 36.99 BECN 0 %
bYYrSGRy2zVzcyNxHkjpGbNvrGPmVbrVhs
0.15 BECN 2,713.89 BECN 0 %
bTMRGUNAb9E7fm8vpdGk6rBzZ1C5rb658B
1.53 BECN 9,192.97 BECN 0 %
bGVnRLEj7Kp64KXCprchb7rkgumMHpJaJP
12,288.32 BECN 18,636.54 BECN 0.77 %
bHx4QzjmsNH6u99qPjC8Q2MLCnohEmTV3B
366.07 BECN 2,580.36 BECN 0.02 %
bLbXguTvFJP6mDL7mXfk92xFn3FUvJoeAD
15.01 BECN 1,466.95 BECN 0 %
bT5WtihXCun6zaZepdytGFcLV3YP9Ufpho
5.20 BECN 27.20 BECN 0 %
bMob1kJuccyZccgbLf1KavEF2tKoGMMZQR
8,532.71 BECN 6,006.22 BECN 0.54 %
bRHsf9Pvb4d2rpKDkP5VRfk4PijodehA1y
5,032.41 BECN 4,823.48 BECN 0.32 %
bXttbtjZNEsHBLKeQFh4MSdxGS3g3M38HC
6,125.62 BECN 4,076.87 BECN 0.39 %
bTE5iYYqoE7LCputBmCcccvhRo1yfX68UD
1.20 BECN 677.22 BECN 0 %
bDPq5zrwDVKX6MZ1zvw1E87Eoxkb1MD36V
891.08 BECN 614.18 BECN 0.06 %
bYFDYPMBZhfzkRNT4iSHCuHbSeCWo6dAv2
2.70 BECN 13.91 BECN 0 %
bWEPFoM8ghiwSsisu8pZUWduqAbUuDVcgq
3.85 BECN 6.91 BECN 0 %
bNmm39xZbLvvBWBfyZfdL6XH5QPg5oBa9C
1,249.89 BECN 126.47 BECN 0.08 %
bZUbTBBQTX2RnDwUjvCBoHCvvdN328HKp3
1,883.06 BECN 1,649.02 BECN 0.12 %
bPe9vMD6TeGSDT7uNFEq8TfQKL8s7sDyY1
2,121.95 BECN 1,866.98 BECN 0.13 %
bZXtjbqXfKfpUmTBJaiQVyNwzdDTaDJ66R
1.87 BECN 5,145.05 BECN 0 %
bQpsqSouALn1vFaaAXndWKJwNnv8xdBXfs
14.08 BECN 48.92 BECN 0 %
bQuUizhiNAeDpYhn6RPTwRRmS4zyBGF2eu
0.85 BECN 2,074.69 BECN 0 %
bViCMPQ1996gdTiu1C7bJnEjGK3cezHrSN
1.23 BECN 2,224.18 BECN 0 %
bEXbfjNt318zRyrqjSWe3TH43jDq41MnCG
3.12 BECN 2,843.25 BECN 0 %
baU8avGHnnrynzX769JF81LYhbn4mLqLpH
561.65 BECN 482.83 BECN 0.04 %
bJzX48LfaC4WraogRU5SkFZSAYycDUHeBL
0.19 BECN 1,960.12 BECN 0 %
bToosridXE5GrsDtJtn8mv4hUk5fGfZD8k
286.65 BECN 244.37 BECN 0.02 %
bV39bYse2PuzikkDbHGGRDt63XkR3YLXoc
0.03 BECN 26.71 BECN 0 %
bHpAzTeD4jpDsbqkgYwcPsvAKMDm4Q8zD5
1,896.10 BECN 2,099.00 BECN 0.12 %
bGvntWQYL9XwGXVS4stUiTFh5qByZXfHte
2,829.27 BECN 2,401.11 BECN 0.18 %
bZkRuwuwxvvWazN7E4nukgbeQCCZoK7Ejp
0.51 BECN 972.12 BECN 0 %
bDwSc7ZzJrhhExdqPv5w4hck2JHx4gv6Dd
613.54 BECN 518.69 BECN 0.04 %
bXfraf74gg6gQ43LJLAwmUXSFp8mx4QNqV
1,197.07 BECN 997.08 BECN 0.08 %
bEUh72HeMPjZMdwcWR6pNYtNhexKTg8ubZ
33,451.68 BECN 26,585.59 BECN 2.11 %
bFvmYkTvEjRiw3HnpgveiCeGz13gvrZMLG
1.11 BECN 794.01 BECN 0 %
bQjCP5ACi5vNVhSznd2XRSxDskPsmARwHx
84.52 BECN 255.97 BECN 0.01 %
bDH2McqRXxwWzDmy5ivVZHSmxyXwjxdh5G
3.21 BECN 8,915.34 BECN 0 %
bCtE5mgt4mMrBbjshXku7u5RzYTd8EDxuU
238.86 BECN 128.32 BECN 0.02 %
bK5ty7fTyzyzDijFiZ6tzLy4EXcF1QiCwW
17.17 BECN 14.04 BECN 0 %
bMfvHK9EKXMRJvaiHeFm7vJ8538wz3qSy4
8,574.13 BECN 8,484.53 BECN 0.54 %
bD7QzpsM4gGYRnn9YUJASjP6FM1GcwJnPx
1.26 BECN 6,297.77 BECN 0 %
bReNpFBZ7QwAybuzz8cFaFPRt3xQ61makX
1.52 BECN 2,657.06 BECN 0 %
bS6LfQQFQeQ7GLrhChbCbN4aSPZJmXavVE
0.05 BECN 942.25 BECN 0 %
bXDXwkx3oEQ8AS6q3QmLTNMQ6DPftZuF9w
0.36 BECN 4.80 BECN 0 %
bRrz5D9R1a8WdNcw8fMqEMzQw5CLW814qk
0.79 BECN 2,436.47 BECN 0 %
baja1u8qthAZtNss1S4SZnSiZWwZQwm4N7
1.33 BECN 613.03 BECN 0 %
bQw7ZwN7zKpsxBwXnakgNVv1BCj7AmvzQd
15.93 BECN 45.04 BECN 0 %
bUwDntjRETt1E6KZjciWq4kVJpvtss8Xur
1,472.75 BECN 8,348.82 BECN 0.09 %
bHCEp89AQeeZQ8yb9qqnNzgRHqUVkRgW47
1,848.84 BECN 871.99 BECN 0.12 %
bHtiwGxFEyx2rjdYL6Lry1QuJWkBJq3vw7
414.67 BECN 328.08 BECN 0.03 %
bRTkF7pmA6uuBu6H6nsxmW3SVeHSinFKMg
2,820.23 BECN 3,153.89 BECN 0.18 %
battyJnnXKzryAYeESSYLrNx7QuwVRCd5A
42.62 BECN 4,445.03 BECN 0 %
bQsNQ8Carg9fWC4QUBMjBvzuUKmGCqoniY
1,456.68 BECN 1,118.80 BECN 0.09 %
bWx8w9wD6E4iNqUVBWidRqSsUc7oBmSpwb
3.24 BECN 4,015.61 BECN 0 %
bNLssuJbePPrKrsDJq6cjFhhfZdE79PTs5
13,913.09 BECN 10,714.66 BECN 0.88 %
ba6RJ9GktBVuzRj9dMKzgnzg4MHxWCDEnv
560.68 BECN 5,400.69 BECN 0.04 %
bDjyhZfLmekYakGbkgvPB1bMR1hPD3cY5A
12,683.03 BECN 10,711.56 BECN 0.8 %
bQDrur1DhLZGR2us5284kJywa2kWomVy5b
4,307.49 BECN 3,578.34 BECN 0.27 %
bQCuGbaL5rtRk6k3g7nVXW8rLegSne4HkV
1.27 BECN 776.30 BECN 0 %
bYG7dcAdTYAxW4g6WDanP7in9QxVP4oQFZ
8,412.26 BECN 2,937.69 BECN 0.53 %
bG5nBvTvRQRQZHnaQFpExaFuLWj3GETgFY
0.59 BECN 1,164.88 BECN 0 %
bbN2RKuqPWSi5eJFd6bdjaaFy22S1uBP3f
4,033.20 BECN 3,033.20 BECN 0.25 %
baT64TH5jnYoS8g1GLEePYoDN3epuVDEFf
19.49 BECN 8,630.75 BECN 0 %
bYajv35o75fodLmZuuKyF3yd83E1PCLQVw
7,761.09 BECN 4,567.11 BECN 0.49 %
bEaHmD2iRobiNFCuFupqbtzbtRiSJzh5Dw
1,531.58 BECN 1,136.18 BECN 0.1 %
bFw9opzJQre2dLkU4suGc1Wryqvwi9r7no
3,273.70 BECN 916.11 BECN 0.21 %
bQcZNGnqXUMgpMPRW94Ga9RYN82yKnNc3X
2,891.90 BECN 2,548.64 BECN 0.18 %
bNftcGs8EVpqh9poYWJPgLxMrnEN9fVb7c
2,539.95 BECN 20,360.77 BECN 0.16 %
bHt1qRRtwknpo9ARLzQDdmonG4KHnRCa8v
945.43 BECN 937.77 BECN 0.06 %
bUo8huU5o68sz9RUfrUp7HhJRrtb3aidU5
1,334.15 BECN 977.44 BECN 0.08 %
bSa2angp4PFiGohujXbSg75Njqq8AvcEKx
4,408.28 BECN 925.29 BECN 0.28 %
bGSZg1U3cf95tVyAg17sQRqNGDQEKuZeW7
329.78 BECN 244.78 BECN 0.02 %
bJWCbqoHKfoVdJhHrwfNGkkWv9jA8jqEC5
6,574.81 BECN 4,786.63 BECN 0.41 %
bbNjNyWFeZMVm2Vb2QFVVdnPdnBV2mduuM
0.32 BECN 3,818.26 BECN 0 %
bYrdRRfNBYrFHxAi3FC3pLTAsEkYrrAALr
9,902.64 BECN 4,784.25 BECN 0.62 %
bUkifdPD3Njdjxq8yuCPuQKj8mgvAxq6t4
10.13 BECN 12.28 BECN 0 %
bFVHZrGAMKw7yRFtPKjYHj9WyuEzNBwxnM
85,461.61 BECN 57,703.26 BECN 5.39 %
bNWGDVBknenkGC9TzTkjRUyL1Ls4ADEczn
43,320.57 BECN 25,752.52 BECN 2.73 %
bDdZUPHCMGvxFw2Q1sq9eRbsPJ9mWiVrMd
5,548.63 BECN 4,555.72 BECN 0.35 %
bR9pT69yebjC7qPF4B8WrA5XKnH4R3WnDw
1.22 BECN 512.95 BECN 0 %
bbSUC6cz8VjtteVc8mkcfk5eSktQi1zdCB
135.67 BECN 759.71 BECN 0.01 %
bSdbfKsj1xGfdgbCXsGVpkNymFuDMTdMxx
70.68 BECN 48.72 BECN 0 %
bDWyFY1SZqrKbcBi2KcCEMs974ShXNkyd6
62.42 BECN 42.42 BECN 0 %
bXqj8AgnbXCzsyCc2beLxZR7J98C9AuLnB
2,788.63 BECN 2,305.97 BECN 0.18 %
bNqNk9oQhs8Cptr9Gug1BhvvkDQohepc4o
1,546.56 BECN 1,048.56 BECN 0.1 %
baDuTv7tKMZBVw3Di22JLE2UBWzPByfYQ7
1,274.04 BECN 756.31 BECN 0.08 %
bXDRAxzfHYfyTLFTfWjHotNh4a2wiifk2e
23,870.53 BECN 10,456.61 BECN 1.51 %
bLG99qfMrxHwHVCRHJLTUReJff7ySrT3fb
4.10 BECN 127.36 BECN 0 %
bEz2nb4dkexWp7gsxqhhQ194RcEWXauhqr
863.59 BECN 549.60 BECN 0.05 %
bEviJDZSKWUUgrrkRtY5aLvyiVpakB8Gfw
185.56 BECN 122.56 BECN 0.01 %
basbT9jMikzqadPYKHxYXKZJgEBapANrLP
221.91 BECN 153.69 BECN 0.01 %
bXawTQytPhbkrnmW6AphoFDih8bsq7BTET
498.65 BECN 642.93 BECN 0.03 %
bYamxXCj3BXmTUEYQa9yF6MnZe9iGQj1Vc
115.22 BECN 75.74 BECN 0.01 %
bVETKiJrmyZkPTuZv1g7LbcHPj7E5EQkbk
6,591.15 BECN 241.47 BECN 0.42 %
bXMA5aP1sCmeiFPWc7H8uFAmw3i1Do9doT
155.30 BECN 991.57 BECN 0.01 %
bLm4Pno6EcMf3AbQDzYsGbGAsLX3cuamGV
6,466.36 BECN 4,050.15 BECN 0.41 %
bTcHBjJeZBmpDUiBuuFAhoAktVPwdZ5so9
538.99 BECN 263.97 BECN 0.03 %
bKJEKjQhjK9ymUfjRPHNo1gmKgJE8n2BwA
0.20 BECN 17.32 BECN 0 %
bDhEMRATnAbGBgmjoDg6sXBKwmyYTa7eKQ
0.08 BECN 1.02 BECN 0 %
bFsq8QE4ApStAg6eKLxNqXUJQhPSW2FmWW
0.24 BECN 711.80 BECN 0 %
bE4yB2QEYTvrRoeMGTLy4uUg8nBDbSBeXc
8.94 BECN 748.21 BECN 0 %
bXz5LZgQjgSTVKUwErjRxAMdQiKcYXt5nf
0.10 BECN 1.98 BECN 0 %
bL5QRSy58MYUUmqZEMD1LRFDWXWBRdKNNj
621.78 BECN 467.57 BECN 0.04 %
bP2dpCmRMUUk2KAdp8Q8pDwLyNyu9GGtNw
2,369.72 BECN 1,521.46 BECN 0.15 %
bWStf1vYfBMn9RsxpvRSMQizbKAr7drWSe
0.03 BECN 848.23 BECN 0 %
bP4zMdWSLfiLP6jVwqVQ7NLHBg8wQNzqYd
4.44 BECN 746.75 BECN 0 %
bLLEf5cCYU1v8NZQv9jT9Tgk6MVMBpK4GS
358.45 BECN 208.43 BECN 0.02 %
bMN5fDpU5T9rfBud5M6ec5hCm2E97wNZkF
397.74 BECN 237.76 BECN 0.03 %
bD53cMPiEuM7sbfJ5z4ra2j8a3jkx7y15D
7,298.60 BECN 3,790.62 BECN 0.46 %
bYRtCB5N4TzAwyaH2Ci1fG6xqP1rY85VPf
6,252.54 BECN 5,104.23 BECN 0.39 %
bGmhN7KBfcXjABqFQ2GSgvpjqkvdbk6JE7
1,331.98 BECN 777.48 BECN 0.08 %
bWTDF49MYyLdeyptBSJQyR9VJdwsNENUTW
4,458.40 BECN 1,981.99 BECN 0.28 %
bCyu3M6C4MgRQLuBZZrtsynKwuRSGioQud
224.25 BECN 127.78 BECN 0.01 %
bM5jzG9HiZ7nCxHBegmbviHkXCaHtezQrG
1.63 BECN 2,936.83 BECN 0 %
bHSgjQ2g9TocbN4U3anZ831RYfeBrimsT2
188,997.26 BECN 50,874.59 BECN 11.92 %
bRppVWzPu8YoZfxN63fyjRZwJgqQMRN4gw
9,735.68 BECN 330.89 BECN 0.61 %
bL9ENRqvMFgabZuzsGiGye2Nbz8YBZv9WH
1,523.41 BECN 863.37 BECN 0.1 %
bbcGtVe1kc4YtTWnAMHTcwHmbjF6HppXeu
396.67 BECN 224.47 BECN 0.03 %
bUTdAQLW9LXjF6GyxCjUsyns2KAcHoNArD
312.99 BECN 202.70 BECN 0.02 %
bSMLCxiN2gGSgtbDLQXP7gwcWV9eqUcDDD
22,512.45 BECN 12,527.45 BECN 1.42 %
bD5PfzZVY9QqGLka86bg5rUqauVidqQ2mL
0.01 BECN 0.30 BECN 0 %
ba5vNdhavK5fyeNm9vrrRC2M9bEbXVkrWR
18.40 BECN 330.05 BECN 0 %
bLLrisr5TMs7PWYxjCdd7g679Sf2zbAp3K
779.47 BECN 1,540.90 BECN 0.05 %
bDAUcZouKNdQzJGk6vycurc7R5HudfadAt
1,028.98 BECN 1,014.98 BECN 0.06 %
bDBFjqKqN39KSPbjG2j3r8mFZBe6R82iB9
6,374.76 BECN 3,490.28 BECN 0.4 %
bPeUJQK12eubM1FDhYHy1933tPLmim3aRD
1.38 BECN 48.43 BECN 0 %
bRTGh11C2jjuwn9XEehv8F2K8TKFh7A1K2
0.94 BECN 147.76 BECN 0 %
bPR7KHeDS9F133KQ3t9t4nhP5xEewvFQoy
0.09 BECN 292.02 BECN 0 %
bLSoofsGUCQHkaCkgihSDQ1WfLjR1V6W6f
0.87 BECN 17.07 BECN 0 %
bPMJMzzz7cDBW5MP25StXPvgyjtoDcZFMJ
2,287.17 BECN 1,189.25 BECN 0.14 %
bRLRepBjWAxiC3W6JEiEVxfowSSz3Bswzv
1,285.23 BECN 682.27 BECN 0.08 %
bTk5TpBzdbD2xHnGYFiUwyaE7dgsju9Weu
942.45 BECN 498.45 BECN 0.06 %
bFTVQ5pyyJus4GiCdVx9m2DjNDqKyrtH8T
205.99 BECN 115.59 BECN 0.01 %
bG281Cvp7o8CrXuhwwHreAWqWUSiWc5pH1
495.35 BECN 258.16 BECN 0.03 %
bL2HjbjvYUCCLpe2iSJXyRSXo7yPewQEii
0.59 BECN 514.59 BECN 0 %
bXovz1R3w4NpBiYT2ioYFN2x9QpnEuGL5k
186.24 BECN 95.71 BECN 0.01 %
bE5HW7TXx6oqgEoAkE7sjPb1nAbrwVBcnw
3,673.34 BECN 1,895.05 BECN 0.23 %
bQXriJBLzQA5mccTKpakK7KnAQzhXJi1cr
0.93 BECN 120.11 BECN 0 %
bLK98DbdbqLuDc5SN8HTbjwLUv1jTS3xY5
561.15 BECN 285.00 BECN 0.04 %
bWwAXBRfck9YZbo9ryTv77WkU6E9kdgLcW
1,011.54 BECN 424.23 BECN 0.06 %
bW4nFxYsBXYkqYSRyYxNppacjDJPC3EQLi
5,293.33 BECN 2,678.44 BECN 0.33 %
bQDhW1BD5rFtisfrakQW71ZTCaMLSFRZje
3,019.51 BECN 1,810.58 BECN 0.19 %
bEwqZy9X6UBpzcUWcYWLzU2xSE1ZHHDPF5
1.01 BECN 2,370.08 BECN 0 %
bWHHidm83nXNSSHDxyGwfNEzbqRHqdf1Tr
2,308.93 BECN 1,152.42 BECN 0.15 %
bMuiDGmiWStCtsKP2SN3nLCdWnuTzZCRcy
60,833.94 BECN 11,706.13 BECN 3.84 %
bPExPB7vayzgMKT7KMxASKjskLpnajuBcG
147.20 BECN 91.83 BECN 0.01 %
bSFcYNoQ6D9LqDeYnry6XmhbmS6d6Pxmar
79,231.10 BECN 18,252.68 BECN 5 %
bDC8BjknyCMKktSwewbQbShBwbkGpYCH65
1,478.65 BECN 692.28 BECN 0.09 %
bG7mnBF2f19uftwCPyYq2gytUUKZ8k6tqo
4,369.25 BECN 2,036.25 BECN 0.28 %
bHsDKtSnPjTKsctkPRDxRQFwDDJoc7exeh
0.95 BECN 673.38 BECN 0 %
bWKn4aja1Ma6wt3vtoPuCtAEJtUT88gfHd
0.87 BECN 6.68 BECN 0 %
bKdcjkpgt8VqbnWMLnxDNZAmUqxm3NBEF3
1,409.61 BECN 634.08 BECN 0.09 %
bVrY2FgDNvkHjXjDDRtcZ5SkT9CRoVeVsR
0.38 BECN 939.74 BECN 0 %
bbHbjELawHfAeMJQCc7KQRCbZBt2kB61BZ
3,306.97 BECN 214.87 BECN 0.21 %
bUJV3Jo7m3vb4efHgaTo69jTryy4reXbcH
0.22 BECN 2,137.02 BECN 0 %
bU1As5tVcQXFuhWemeFTLss72ngrDn2zJU
0.52 BECN 1,901.52 BECN 0 %
bLBMF7wjKax7vPiNTczNnVe71FmzGBcEAw
0.99 BECN 357.99 BECN 0 %
bJgdnHk5TuwBs4TVW9SJAdLvnBtJBBqx1f
54,084.93 BECN 6,621.00 BECN 3.41 %
bGHui5c7z8xmJhCN6WptbVd92WZVei3J2E
159.46 BECN 63.66 BECN 0.01 %
bY1niT4Mm9XFExxLrmd14Qvu7AGX9fGBzU
3,508.05 BECN 1,390.05 BECN 0.22 %
bWUoRkmjTdXLUZ1du5tpv3LPSv8FWNsMfG
44.82 BECN 17.16 BECN 0 %
bL35GevWQ2eHwGEuop1pEeuAwADW66WxAN
14,392.80 BECN 3,199.53 BECN 0.91 %
bYbaLFWurpNwozicwwSnQLpBGKfb8Ynq4J
1.15 BECN 843.42 BECN 0 %
bMrhA7JAxpEay5fkFJL2QahJxP2tadaCzN
0.11 BECN 139.39 BECN 0 %
bHAfboHnFrwViMTq8nzhHYx2GBFz71w2md
2,231.41 BECN 823.41 BECN 0.14 %
bUsWTn2btXkT68psJoCTQPDDReHbUychC7
2,005.10 BECN 3,217.16 BECN 0.13 %
bJS8XGCihuvxt5XjbkKHZjTWDzKHEkGEwo
0.01 BECN 30.36 BECN 0 %
bDrtWh4yrmoorGwjyFhBRjbNGmvUv9uURa
934.88 BECN 336.88 BECN 0.06 %
bS1GTXijHJgR92VoB8DTKfDazTmUm8qesZ
91.49 BECN 15.49 BECN 0.01 %
bUpQkRqUBCGYWw18DqFmFk6tUa9HUXvHau
0.11 BECN 77.11 BECN 0 %
bVH5ifTy5chYTgeKXBAjQnYukeknMfj4Ca
1,702.24 BECN 605.24 BECN 0.11 %
bM7Wmra9PNaUPi1jawJo1xPQBVaAFTjJR8
342.14 BECN 119.87 BECN 0.02 %
KUPAFFftHgRtgevpFF5eUWQVq3b1urtC2y
253.18 BECN 81.18 BECN 0.02 %
bV4w8MPtzQm6AowstxwLyKMWbvLoT76kJF
0.12 BECN 4.79 BECN 0 %
bHgnQf1p1vGqAgd3ubKKp9ABqpjzNYULun
6,051.60 BECN 1,360.80 BECN 0.38 %
bExam8DbTFNWVpAW6WZ4V8VMapbCBXxm57
8,292.97 BECN 2,416.40 BECN 0.52 %
bKr52RMtbRroemejCdWK76vzcYJGrqc4cA
5,300.47 BECN 1,471.88 BECN 0.33 %
bZ1Rd4YK6mqxLDwnPRcLeTVtXLvydZJjQE
1,031.26 BECN 281.28 BECN 0.07 %
bU5uAD9GWcrHnigK3QosA9Q1pLKGHMr4Ef
3,156.97 BECN 1,505.97 BECN 0.2 %
bb5j8po2vRx3i1FeaHoQdHsCG3NFSy8F56
292.34 BECN 78.34 BECN 0.02 %
bEuHrswzZwEQLcu3bvvD3ncw3wQwzkqSYC
2,242.50 BECN 777.73 BECN 0.14 %
bZSUuot7H5F45kjXbDxut5PSf48VEtEoAW
30,078.76 BECN 7,934.86 BECN 1.9 %
bUwB86tb4hEEQ971bv7661FC1d8LJmitq7
0.52 BECN 992.63 BECN 0 %
bJqSyBJMhhoRcibDWunLr1gz7zpHMWT4VX
620.41 BECN 119.03 BECN 0.04 %
bNSczYvfoGLi6wq9MqxKCrboup8c5L5Ko5
12,094.66 BECN 2,313.89 BECN 0.76 %
bG7gGNr6yyBmgdEjrFco6kjHXiwsAap3rr
509.73 BECN 121.93 BECN 0.03 %
bJCe6aGdZsQNe5q3UqjW6WCXS9qoEeZzCv
0.04 BECN 1.94 BECN 0 %
bEQKvknVbvR3QyU4TzTV5ioAr52yhbAiZk
20,774.27 BECN 3,732.78 BECN 1.31 %
bGSDWYbvjrzNeEqPHUEARMPF4EH4MFvPuF
4,423.73 BECN 536.56 BECN 0.28 %
bZYsqhpSDoxXX6QtN8xMcrSS5uoG28YgcZ
3,579.41 BECN 579.41 BECN 0.23 %
bUnhsjhKDfVmNHtXtyut6ViMHhzS4Dbeh7
103.99 BECN 4.31 BECN 0.01 %
bU4ePSwAdyj2yVv3qx45ePUWKkKJwQCiom
379.43 BECN 48.60 BECN 0.02 %
bKdQhb1wGAt94AUdA9AjRADdRqTZKX4WpP
2.40 BECN 1.80 BECN 0 %
bQo4nkq87wEWbSB4p2o2o2YYNMZ3vDfVfU
0.26 BECN 1,093.78 BECN 0 %
bFfLemkMEtm89iHrcnxCuxEC6To487dCET
73.35 BECN 8.35 BECN 0 %
bPxAGDiEMbvYxxd89uiLz2FiHmpUj7smsg
25,371.90 BECN 2,086.51 BECN 1.6 %
bEMCim4NmxdMsNDBPJjgxxtkXkLnBQ7gAG
13,706.28 BECN 1,143.20 BECN 0.86 %
bEeiUUKReHP9cpHsdm9a4BJ3xTwLH7QorS
13,355.05 BECN 1,140.70 BECN 0.84 %
bbD3eXDxA2W96FSwizCZyPFnmTFEoLMDkW
1,214.19 BECN 103.03 BECN 0.08 %
bD5syPtzoMgME9MFosb2daHJ7pS5bSHuJr
6,613.49 BECN 545.32 BECN 0.42 %
bZfxKaMaXERs7qVNGL8TDQb9hxg9J4mkzQ
536.19 BECN 39.09 BECN 0.03 %
bYLro6Vzq7zdkmEDv7LaojNjX8oFzo4DXG
14,831.66 BECN 965.46 BECN 0.94 %
bJNArpKfb7KaowdnUERBZrzBqMDDqRyEYP
10,667.10 BECN 667.64 BECN 0.67 %
bVHTdngY9ypvKYQSM81MuF5S8SsSr9EFKi
2,606.50 BECN 105.45 BECN 0.16 %

Active Masternodes

Total masternodes: 158
Masternode Address Total Earned Last Reward Time Last Reward Transaction
12,584.00 BECN 2023-05-29 17:12:41
12,740.00 BECN 2023-05-29 23:20:57
12,675.00 BECN 2023-05-29 12:32:49
12,701.00 BECN 2023-05-29 16:25:03
12,649.00 BECN 2023-05-29 12:54:40
12,649.00 BECN 2023-05-29 18:47:21
12,532.00 BECN 2023-05-30 01:32:11
12,766.00 BECN 2023-05-29 19:31:26
12,571.00 BECN 2023-05-30 06:25:24
12,571.00 BECN 2023-05-29 13:18:27
12,649.00 BECN 2023-05-29 14:18:25
12,649.00 BECN 2023-05-30 08:20:54
12,493.00 BECN 2023-05-29 01:51:41
12,571.00 BECN 2023-05-30 07:01:11
12,519.00 BECN 2023-05-30 01:43:40
12,558.00 BECN 2023-05-28 22:02:06
12,623.00 BECN 2023-05-30 06:41:25
12,701.00 BECN 2023-05-29 18:54:54
12,558.00 BECN 2023-05-29 20:46:29
12,623.00 BECN 2023-05-29 17:40:55
12,649.00 BECN 2023-05-29 14:57:21
12,688.00 BECN 2023-05-29 19:19:21
12,545.00 BECN 2023-05-29 22:02:25
12,571.00 BECN 2023-05-29 14:04:57
12,545.00 BECN 2023-05-29 10:33:25
12,662.00 BECN 2023-05-29 23:26:54
12,740.00 BECN 2023-05-30 00:26:25
12,675.00 BECN 2023-05-29 07:26:57
12,428.00 BECN 2023-05-29 13:53:54
12,740.00 BECN 2023-05-30 01:56:57
12,571.00 BECN 2023-05-29 12:28:50
12,727.00 BECN 2023-05-29 15:50:36
12,688.00 BECN 2023-05-29 15:05:05
12,532.00 BECN 2023-05-30 04:55:40
12,701.00 BECN 2023-05-29 17:50:57
12,610.00 BECN 2023-05-30 03:37:25
12,662.00 BECN 2023-05-29 20:05:20
12,740.00 BECN 2023-05-30 06:58:56
12,558.00 BECN 2023-05-29 12:12:41
12,662.00 BECN 2023-05-29 15:08:57
12,727.00 BECN 2023-05-29 22:57:25
12,623.00 BECN 2023-05-29 14:37:49
12,493.00 BECN 2023-05-29 23:10:28
12,454.00 BECN 2023-05-29 13:31:34
12,766.00 BECN 2023-05-30 04:57:10
12,610.00 BECN 2023-05-29 22:52:19
12,545.00 BECN 2023-05-29 13:40:56
12,623.00 BECN 2023-05-30 07:28:39
12,337.00 BECN 2023-05-30 01:37:26
11,024.00 BECN 2023-05-30 00:07:11
10,686.00 BECN 2023-05-30 03:48:07
10,660.00 BECN 2023-05-30 05:05:53
10,361.00 BECN 2023-05-30 03:46:54
10,309.00 BECN 2023-05-30 04:40:00
10,049.00 BECN 2023-05-30 04:33:40
9,971.00 BECN 2023-05-29 16:16:26
9,932.00 BECN 2023-05-29 19:54:20
9,906.00 BECN 2023-05-29 15:28:43
9,919.00 BECN 2023-05-30 00:57:26
9,841.00 BECN 2023-05-30 05:14:12
9,854.00 BECN 2023-05-29 18:07:42
9,867.00 BECN 2023-05-29 13:09:41
9,633.00 BECN 2023-05-30 03:00:16
9,516.00 BECN 2023-05-30 06:11:06
9,568.00 BECN 2023-05-29 23:22:52
9,425.00 BECN 2023-05-29 22:29:55
9,529.00 BECN 2023-05-29 16:57:53
9,204.00 BECN 2023-05-29 20:26:20
6,734.00 BECN 2023-05-29 19:51:51
6,591.00 BECN 2023-05-29 05:47:06
5,304.00 BECN 2023-05-30 08:40:56
5,239.00 BECN 2023-05-29 19:17:12
5,174.00 BECN 2023-05-30 06:14:20
5,187.00 BECN 2023-05-29 14:46:11
4,901.00 BECN 2023-05-29 17:08:43
4,758.00 BECN 2023-05-29 05:47:06
4,186.00 BECN 2023-05-29 15:49:10
3,874.00 BECN 2023-05-29 18:47:20
3,900.00 BECN 2023-05-29 19:59:25
3,783.00 BECN 2023-05-29 22:05:41
3,627.00 BECN 2023-05-30 03:43:49
3,549.00 BECN 2023-05-29 23:15:10
3,588.00 BECN 2023-05-29 23:44:05
3,549.00 BECN 2023-05-29 15:54:39
3,484.00 BECN 2023-05-29 18:38:30
3,354.00 BECN 2023-05-30 04:52:25
3,276.00 BECN 2023-05-30 00:33:49
3,289.00 BECN 2023-05-30 01:31:24
3,198.00 BECN 2023-05-29 10:04:23
3,276.00 BECN 2023-05-29 23:04:57
3,315.00 BECN 2023-05-29 14:36:47
3,159.00 BECN 2023-05-29 10:05:08
3,211.00 BECN 2023-05-29 20:28:25
3,172.00 BECN 2023-05-30 01:48:06
3,237.00 BECN 2023-05-29 19:08:55
3,068.00 BECN 2023-05-30 06:11:07
3,094.00 BECN 2023-05-29 21:48:37
3,016.00 BECN 2023-05-29 20:25:41
3,016.00 BECN 2023-05-30 07:48:55
2,951.00 BECN 2023-05-30 03:42:25
2,938.00 BECN 2023-05-29 15:20:56
2,990.00 BECN 2023-05-29 20:36:07
3,029.00 BECN 2023-05-30 00:22:28
2,587.00 BECN 2023-05-30 02:05:54
2,613.00 BECN 2023-05-29 10:19:24
2,613.00 BECN 2023-05-29 05:34:28
2,535.00 BECN 2023-05-29 10:57:04
2,574.00 BECN 2023-05-30 07:45:36
2,470.00 BECN 2023-05-29 17:05:53
2,340.00 BECN 2023-05-29 21:02:08
2,418.00 BECN 2023-05-29 15:39:55
2,327.00 BECN 2023-05-29 22:00:16
2,340.00 BECN 2023-05-29 18:51:57
2,327.00 BECN 2023-05-30 01:53:39
2,405.00 BECN 2023-05-29 19:09:42
2,366.00 BECN 2023-05-30 07:17:18
2,379.00 BECN 2023-05-30 08:37:49
1,963.00 BECN 2023-05-30 01:25:56
1,950.00 BECN 2023-05-29 20:55:11
1,807.00 BECN 2023-05-29 15:50:36
1,716.00 BECN 2023-05-30 04:05:08
1,690.00 BECN 2023-05-30 03:00:08
1,677.00 BECN 2023-05-29 12:38:55
1,404.00 BECN 2023-05-29 15:54:01
1,365.00 BECN 2023-05-29 21:25:08
1,261.00 BECN 2023-05-29 09:36:26
1,222.00 BECN 2023-05-29 23:56:20
1,131.00 BECN 2023-05-30 04:58:41
1,144.00 BECN 2023-05-30 03:22:55
1,053.00 BECN 2023-05-29 21:02:33
1,079.00 BECN 2023-05-29 16:45:10
1,053.00 BECN 2023-05-30 07:55:10
1,040.00 BECN 2023-05-29 21:46:27
1,079.00 BECN 2023-05-29 22:00:04
1,079.00 BECN 2023-05-29 21:39:55
1,053.00 BECN 2023-05-29 16:29:34
988.00 BECN 2023-05-30 06:21:43
962.00 BECN 2023-05-29 23:58:57
936.00 BECN 2023-05-29 12:05:37
910.00 BECN 2023-05-30 04:28:39
897.00 BECN 2023-05-29 23:17:39
832.00 BECN 2023-05-29 20:26:20
780.00 BECN 2023-05-29 23:11:49
728.00 BECN 2023-05-29 14:19:24
767.00 BECN 2023-05-30 04:46:33
585.00 BECN 2023-05-30 05:23:51
559.00 BECN 2023-05-29 21:29:07
520.00 BECN 2023-05-29 14:22:13
468.00 BECN 2023-05-29 13:29:40
442.00 BECN 2023-05-30 04:54:55
377.00 BECN 2023-05-29 19:55:10
299.00 BECN 2023-05-29 22:22:12
247.00 BECN 2023-05-29 15:34:11
221.00 BECN 2023-05-29 21:05:55
208.00 BECN 2023-05-30 04:15:47
130.00 BECN 2023-05-29 13:28:59
91.00 BECN 2023-05-30 03:25:41
52.00 BECN 2023-05-30 03:07:58

BECN logo BECN Exchange

Buyers

0.00000000 BTC
Price Amount [BECN] Total ฿

Buy BECN

Available

0.00000000 BTC

BTC
BECN
BTC

Sell BECN

Available

0.00000000 BECN

BTC
BECN
BTC

Sellers

0.000000000 BECN
Price Amount [BECN] Total ฿

Trade History

Price Amount [BECN] Total ฿ Time