Share Info

MRV logoMRV Share General Info

Coins to new masternode: 14,350.79 MRV

Total staking rewards: 9,487.50 MRV

MRV masternode collateral: 300,000 MRV

Fee from masternode rewards: 20 %

Share System Quick Description
  • You start earning rewards as soon as you make an deposit (If there is at least one masternode running).
  • Masternode rewards get automatically reinvested to your deposit amount.
  • Your deposit will show in system once it reaches 25 confirmations.
  • Do not mine directly to your deposit address, Ihostmn is not responsible any loss of coins while doing so.
  • We reserve the right to send the coins invested in shared masternodes back to your withdrawal address without any prior notice, because of this make sure that your withdrawal address is always up to date and is preferably address from your local wallet.
  • Deposits under minimal deposit amount are lost, minimal deposit amount is: 1.00000000 MRV
  • Withdrawals are mostly instant, sometimes when there are multiple withdrawals in queue it can take from few minutes to few hours, depending on block time and withdrawals in queue.
  • We take 20 % fee from masternode rewards, which is used for server hosting fees and masternode managment.

All Share Deposits

Total deposited: 50,685,649.20 MRV
Withdrawal Address Amount Earned Share
ME5d1DnQz1BC8368rNxaiwjARH9v4Zs7Yh
914,695.63 MRV 717,543.15 MRV 1.8 %
MJZ8rfPGs2W256qEu9mTXLep1ej2GF4oTd
403,686.95 MRV 324,387.31 MRV 0.8 %
MA6rVoSPbZKWSM5vmLxAcGJEa379iNWJvc
2,348,822.06 MRV 2,264,322.06 MRV 4.63 %
MJjy4ZjsXeqGxftRzZcJ4oz6Cwu1amzk6F
105,096.93 MRV 46,732.28 MRV 0.21 %
MUtXmEv1yVXSmpzCggVZZmoVTLeUjRSxQc
302.07 MRV 183,466.07 MRV 0 %
MNzcNyQpwwgbbVZBdKfxhUwjQSCSKygznd
355,263.86 MRV 333,527.86 MRV 0.7 %
M8J1Mt2VpmopSXVx4K7cJyfy9vRW5uotXM
14,713.51 MRV 14,033.09 MRV 0.03 %
MSMtzCFZjvgmc1Q595ndNJiuLvcqpQMMgc
19,897.54 MRV 18,980.70 MRV 0.04 %
MBHUDNCBzV8p5YbmkaAzGaUGyMmbTaq8s9
120,818.14 MRV 112,850.11 MRV 0.24 %
MMVcBU5NcucrwAfF3Gor8z6xDW2EfFp9Pa
486,256.99 MRV 611,256.99 MRV 0.96 %
MS6REzUQC5TVsKWe43szdjHR1gGr9AfVMP
7,947,199.35 MRV 3,681,803.68 MRV 15.68 %
MBmFWJLV5JeqwV8dLumVYZU4ocVfDB4BeZ
1,050,922.61 MRV 922,498.55 MRV 2.07 %
MFTDAAmgbDBnQoSF2LAFCnMG2We4pUTxn6
4,644,203.07 MRV 4,115,992.07 MRV 9.16 %
MHpXFuUe4WM4vxGPNWDUyyyC7TJhX9q5DD
76,641.52 MRV 71,362.79 MRV 0.15 %
MAPqyYHko4crUdBxK39ABtQCeVE6W4SaH2
539,694.50 MRV 548,759.60 MRV 1.06 %
MSZgEt1uk8A9NYTftoQv5HXW4i9mNVUfhA
1,034,064.01 MRV 948,800.06 MRV 2.04 %
MKgA8aQfBBBfPGAhzuDkJydrATigJfb6Zv
6,238.11 MRV 5,686.73 MRV 0.01 %
MVmXHHDPk96mdmTdbVYUBokPRtpveWUNFS
159,900.19 MRV 143,877.90 MRV 0.32 %
MVAgSVCPLAuu5DeVP25fgeRCY6XEiNT3D2
12,117,468.10 MRV 7,117,262.26 MRV 23.91 %
MWPtQRxfRxrRcUkMn9daKA61Cm5Asqwone
118,671.94 MRV 97,871.94 MRV 0.23 %
MGYnSDd6NezsocyWepMJxGBHbqBfP7rKJe
3,584.38 MRV 2,896.82 MRV 0.01 %
MCAUsw3s7DQGcmwMYYksaJk9gdQsxtkYMs
255.79 MRV 4,418.50 MRV 0 %
MNzY8WEEJ8raZ6ze6egkNQVgQVoRn5V4Vy
2,706,625.36 MRV 2,306,625.33 MRV 5.34 %
MPn63YWqqnN4hhfZq32s4qyyHaCg82u1Rp
113,385.31 MRV 93,023.05 MRV 0.22 %
MGBAtdgiHZrhYtoWjvzXum76kVMhX49Qhc
4,204,251.29 MRV 3,819,164.42 MRV 8.29 %
MRG3NmWEZMpAB9rxNoXEENDQaBqU14CPHS
317,495.26 MRV 267,241.10 MRV 0.63 %
MF6tvRBmPiMa2Z3gapSgGmm1BJSXYdJ5a4
1,441.06 MRV 1,204.87 MRV 0 %
MTn8JUVS6tM8sQL9vvxnSr7a223wfHLuBU
269.64 MRV 2,592.04 MRV 0 %
MHEnHY5yNgFb2S49rag5cFji9GvRXiNqoL
14,833.78 MRV 65,836.52 MRV 0.03 %
MBhaF4CDGuzAk5uqRVCXwfLdcALSrkFD97
3.45 MRV 21,228.45 MRV 0 %
M8coy962RLsywKSvmJdHgwj73fYmkWNAb8
478,380.94 MRV 379,368.04 MRV 0.94 %
M9P4X3kniEPP7wKAHNYbMQMMfUr5UvMMrC
1,084,151.45 MRV 662,251.73 MRV 2.14 %
MRJdqPW7HiqbZc89r3dUcUGnmMaUaXB1dY
403,861.52 MRV 226,323.92 MRV 0.8 %
MQcyWPUBz1cLewWpG9KJxhdrsrYSkZHFco
147,555.89 MRV 111,314.51 MRV 0.29 %
MWwKbskFmmPgLZoZotwiSirTH1ZwKPzQMm
86,851.20 MRV 65,487.92 MRV 0.17 %
M893vpC2RJpvxx6phM8nZszf9BPifbRwd9
6,446,726.11 MRV 2,981,335.85 MRV 12.72 %
MGrVKiJhrmNPWYtVnBkYB32FYZpAV6KaGs
18.28 MRV 13.18 MRV 0 %
MV5mr4zh2GCiqrnXWcwfiE4Q7yQ6r289Ly
129.44 MRV 101.71 MRV 0 %
M9KWWGnSAz88RkJzstyrDDzZkQnFyy7u2k
654,635.44 MRV 454,635.44 MRV 1.29 %
MALF7cMDnAPvvUXsx7N4SaY823x2mnNgRM
91,772.78 MRV 63,678.14 MRV 0.18 %
MM1DbUyaEhU7QAMniVRKLpER2EZuMmWKzt
135.15 MRV 91.50 MRV 0 %
MAQEemFVg7PWaf4yEvrtWpUrxiRohWGFPx
132.29 MRV 90.03 MRV 0 %
MKacBoTz9ocSjzjJghu8He8YfqEunGtJ7b
135.16 MRV 90.15 MRV 0 %
MAdpbDy7TxSJZQEFFZs7bXuugvZ8RVZZ4T
133.78 MRV 89.90 MRV 0 %
MAro3Dm2HRyn63srwraryrfa5ftZSrRBcS
40,841.07 MRV 26,195.07 MRV 0.08 %
MEKVqRaGmTzYd6pzwzswo4USSwTqhipFnZ
37,480.36 MRV 23,679.70 MRV 0.07 %
MQP9Jn5zjoJ83ti6EcU35FZjGivN8K5P1q
486,785.88 MRV 154,771.33 MRV 0.96 %
MExd8ww54RTtik2SiJ1szHEyuQgqMsds95
77,635.40 MRV 45,186.72 MRV 0.15 %
MVsZ8SHtdbSFGLWU3pb3MWprBWih9LNmZg
307,007.24 MRV 230,649.25 MRV 0.61 %
MH46hHmL6juCWYCTYRZs6DmrBEScZFDpFy
39,033.56 MRV 101,923.50 MRV 0.08 %
MARt7cMApxspf4ooNrn3xoW9YaedpDRToS
15,868.33 MRV 8,803.83 MRV 0.03 %
MVnqkPV1raCDtSkTTK1BSayX7wQN6jfLKA
193,618.18 MRV 78,438.17 MRV 0.38 %
MHhcAf2DHg4ooHZ19Dq7XiWcV6daaomMLy
149,850.03 MRV 49,850.03 MRV 0.3 %
MEjCqa5jatt1WiJCKk4Zzf2VXWvHwnMGAs
14,647.29 MRV 2,947.28 MRV 0.03 %
MUPDukED3AZGF5m7CpzgSCWFQM8bQbiXfe
101,560.04 MRV 6,744.26 MRV 0.2 %

Active Masternodes

Total masternodes: 171
Masternode Address Total Earned Last Reward Time Last Reward Transaction
187,312.50 MRV 2022-05-28 22:54:40
190,012.50 MRV 2022-05-29 01:03:49
190,350.00 MRV 2022-05-29 00:10:35
189,000.00 MRV 2022-05-29 03:02:22
190,012.50 MRV 2022-05-28 17:57:04
191,025.00 MRV 2022-05-28 23:32:44
189,000.00 MRV 2022-05-29 00:21:23
190,350.00 MRV 2022-05-29 00:36:07
189,337.50 MRV 2022-05-28 22:01:15
188,662.50 MRV 2022-05-29 03:45:23
189,675.00 MRV 2022-05-29 03:15:41
190,012.50 MRV 2022-05-29 04:50:18
190,012.50 MRV 2022-05-29 03:39:54
192,037.50 MRV 2022-05-28 23:25:50
185,962.50 MRV 2022-05-29 03:39:56
190,687.50 MRV 2022-05-29 02:48:37
186,637.50 MRV 2022-05-28 23:28:39
185,962.50 MRV 2022-05-28 23:58:53
190,012.50 MRV 2022-05-29 03:39:19
188,662.50 MRV 2022-05-29 01:34:27
184,275.00 MRV 2022-05-29 04:53:40
187,312.50 MRV 2022-05-29 02:10:20
186,637.50 MRV 2022-05-29 03:39:58
185,962.50 MRV 2022-05-29 00:19:35
190,012.50 MRV 2022-05-29 01:22:35
186,300.00 MRV 2022-05-29 00:07:25
187,987.50 MRV 2022-05-29 03:53:20
189,000.00 MRV 2022-05-29 04:50:15
184,612.50 MRV 2022-05-28 20:01:54
181,912.50 MRV 2022-05-28 21:01:16
184,275.00 MRV 2022-05-29 04:54:41
187,987.50 MRV 2022-05-29 01:59:40
183,262.50 MRV 2022-05-28 21:21:55
185,962.50 MRV 2022-05-29 02:12:36
184,612.50 MRV 2022-05-29 05:04:59
180,225.00 MRV 2022-05-28 11:54:11
189,675.00 MRV 2022-05-28 23:01:20
183,937.50 MRV 2022-05-29 03:39:55
186,975.00 MRV 2022-05-28 20:01:40
185,625.00 MRV 2022-05-29 03:39:17
186,637.50 MRV 2022-05-28 23:02:36
187,650.00 MRV 2022-05-29 00:25:38
0.00 MRV No Reward yet
185,962.50 MRV 2022-05-28 19:11:49
186,637.50 MRV 2022-05-29 01:01:15
189,337.50 MRV 2022-05-29 01:09:19
186,975.00 MRV 2022-05-29 02:10:35
188,662.50 MRV 2022-05-28 21:46:50
189,000.00 MRV 2022-05-28 20:41:50
182,925.00 MRV 2022-05-29 04:14:21
184,275.00 MRV 2022-05-28 23:14:21
187,650.00 MRV 2022-05-29 04:21:01
183,937.50 MRV 2022-05-29 05:05:00
188,325.00 MRV 2022-05-29 04:00:05
186,975.00 MRV 2022-05-29 00:25:56
185,287.50 MRV 2022-05-29 04:24:37
187,312.50 MRV 2022-05-28 23:53:47
183,937.50 MRV 2022-05-28 22:28:07
182,925.00 MRV 2022-05-28 19:40:20
186,637.50 MRV 2022-05-28 22:35:21
185,287.50 MRV 2022-05-28 22:19:50
186,300.00 MRV 2022-05-28 19:42:44
181,912.50 MRV 2022-05-29 01:27:09
186,637.50 MRV 2022-05-29 01:16:35
187,312.50 MRV 2022-05-29 02:52:52
187,987.50 MRV 2022-05-29 04:24:01
181,912.50 MRV 2022-05-28 19:57:42
186,975.00 MRV 2022-05-29 00:19:49
181,575.00 MRV 2022-05-28 17:35:22
184,950.00 MRV 2022-05-28 16:09:50
186,975.00 MRV 2022-05-28 17:54:50
181,237.50 MRV 2022-05-28 22:22:05
184,950.00 MRV 2022-05-28 16:08:48
185,962.50 MRV 2022-05-29 02:30:37
184,950.00 MRV 2022-05-29 01:20:22
185,625.00 MRV 2022-05-28 23:58:40
184,275.00 MRV 2022-05-29 01:17:36
186,975.00 MRV 2022-05-29 04:26:38
187,650.00 MRV 2022-05-28 23:33:52
183,600.00 MRV 2022-05-29 01:26:56
187,987.50 MRV 2022-05-29 00:23:06
183,600.00 MRV 2022-05-29 01:57:21
183,262.50 MRV 2022-05-28 20:25:54
177,525.00 MRV 2022-05-29 02:21:21
177,525.00 MRV 2022-05-29 01:02:04
172,462.50 MRV 2022-05-28 11:52:00
168,750.00 MRV 2022-05-28 23:51:41
164,700.00 MRV 2022-05-28 22:24:35
160,650.00 MRV 2022-05-28 11:53:46
0.00 MRV No Reward yet
160,650.00 MRV 2022-05-29 01:20:51
160,312.50 MRV 2022-05-29 00:28:21
156,937.50 MRV 2022-05-29 04:50:14
154,912.50 MRV 2022-05-29 00:50:19
149,175.00 MRV 2022-05-28 17:01:52
147,150.00 MRV 2022-05-28 20:35:52
148,500.00 MRV 2022-05-28 17:24:04
149,175.00 MRV 2022-05-29 03:39:57
147,150.00 MRV 2022-05-29 00:38:26
145,125.00 MRV 2022-05-28 21:40:07
144,112.50 MRV 2022-05-29 01:16:07
0.00 MRV No Reward yet
144,112.50 MRV 2022-05-29 01:59:41
0.00 MRV No Reward yet
142,087.50 MRV 2022-05-28 22:04:22
143,437.50 MRV 2022-05-28 18:02:52
0.00 MRV No Reward yet
139,725.00 MRV 2022-05-29 03:08:21
138,037.50 MRV 2022-05-28 22:41:38
137,700.00 MRV 2022-05-28 22:24:21
131,625.00 MRV 2022-05-28 21:54:38
127,575.00 MRV 2022-05-29 04:50:20
127,912.50 MRV 2022-05-29 01:56:28
123,187.50 MRV 2022-05-29 03:52:05
121,500.00 MRV 2022-05-28 23:43:32
120,487.50 MRV 2022-05-28 21:30:24
115,425.00 MRV 2022-05-28 17:36:39
113,062.50 MRV 2022-05-28 22:15:22
113,400.00 MRV 2022-05-28 18:37:55
105,975.00 MRV 2022-05-29 01:04:22
106,650.00 MRV 2022-05-29 01:25:22
103,950.00 MRV 2022-05-29 00:19:07
103,950.00 MRV 2022-05-29 03:08:51
98,550.00 MRV 2022-05-29 00:27:19
97,537.50 MRV 2022-05-29 01:31:23
95,175.00 MRV 2022-05-28 20:39:22
95,850.00 MRV 2022-05-29 03:39:20
89,100.00 MRV 2022-05-28 22:33:17
88,087.50 MRV 2022-05-29 03:39:59
85,725.00 MRV 2022-05-29 02:59:51
82,350.00 MRV 2022-05-29 02:26:50
80,662.50 MRV 2022-05-29 00:15:51
80,325.00 MRV 2022-05-29 02:50:21
75,262.50 MRV 2022-05-28 23:21:20
73,575.00 MRV 2022-05-29 04:09:37
69,862.50 MRV 2022-05-29 04:50:16
68,175.00 MRV 2022-05-29 04:50:21
66,150.00 MRV 2022-05-29 03:39:18
67,500.00 MRV 2022-05-28 21:14:53
65,812.50 MRV 2022-05-29 00:33:05
62,437.50 MRV 2022-05-28 21:02:20
62,100.00 MRV 2022-05-29 01:30:27
57,712.50 MRV 2022-05-29 04:09:53
55,687.50 MRV 2022-05-28 21:16:51
52,987.50 MRV 2022-05-28 13:42:20
51,637.50 MRV 2022-05-28 21:21:54
48,600.00 MRV 2022-05-29 04:50:17
45,562.50 MRV 2022-05-29 02:46:21
42,862.50 MRV 2022-05-28 15:39:36
42,187.50 MRV 2022-05-28 21:34:06
39,825.00 MRV 2022-05-29 04:23:03
37,800.00 MRV 2022-05-29 02:29:22
34,425.00 MRV 2022-05-28 22:11:50
33,412.50 MRV 2022-05-29 02:13:06
31,725.00 MRV 2022-05-29 02:11:50
31,387.50 MRV 2022-05-29 03:59:07
28,012.50 MRV 2022-05-28 22:39:38
27,675.00 MRV 2022-05-28 22:45:53
24,975.00 MRV 2022-05-28 22:16:37
21,600.00 MRV 2022-05-28 21:30:09
20,925.00 MRV 2022-05-29 04:50:13
19,575.00 MRV 2022-05-28 23:05:06
15,525.00 MRV 2022-05-28 22:34:50
12,150.00 MRV 2022-05-28 17:40:20
12,150.00 MRV 2022-05-28 23:13:06
11,137.50 MRV 2022-05-28 23:15:06
8,100.00 MRV 2022-05-29 01:08:36
5,062.50 MRV 2022-05-28 22:10:22
4,725.00 MRV 2022-05-29 00:01:21
2,700.00 MRV 2022-05-28 19:47:20
1,012.50 MRV 2022-05-28 20:57:53

MRV logo MRV Exchange

Buyers

0.00000000 BTC
Price Amount [MRV] Total ฿

Buy MRV

Available

0.00000000 BTC

BTC
MRV
BTC

Sell MRV

Available

0.00000000 MRV

BTC
MRV
BTC

Sellers

0.000000000 MRV
Price Amount [MRV] Total ฿

Trade History

Price Amount [MRV] Total ฿ Time